CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
XÃ BÌNH XUYÊN PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG THÔN TRONG CÔNG TÁC THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở CƠ SỞ
05/10/2023 10:03:01

XÃ BÌNH XUYÊN PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG THÔN TRONG CÔNG TÁC THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở CƠ SỞ

Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã nhà đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KT- VH- XH. Trong thành quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ ở cơ sở và càng không thể thiếu được vai trò lãnh đạo của các đồng chí trưởng thôn - những cán bộ gần dân, hiểu dân nhất.

Thôn là nơi giải quyết các mối quan hệ xã hội; Nơi đưa nghị quyết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước thành hiện thực. Trưởng thôn là người tổ chức thực hiện những chức năng quan trọng đó. Người trưởng thôn được ví như “cánh tay nối dài” của Đảng ủy- Ủy ban nhân dân xã. Theo quy định, người trưởng thôn có trách nhiệm tuyên truyền và thực hiện pháp luật, xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế, tham gia công tác văn hóa, thông tin - xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh thôn. Đồng thời trưởng thôn cũng có quyền hạn tổ chức, xây dựng quy ước trong thôn, lập biên bản các trường hợp vi phạm pháp luật trên địa bàn thôn và báo cáo UBND xã xem xét, xử lý hoặc báo cáo cấp trên theo quy định của pháp luật; được tham gia thảo luận, nêu kiến nghị trong các cuộc họp Hội đồng nhân dân và UBND xã về những nội dung có liên quan đến thôn; được tổ chức họp nhân dân thường kỳ và bất thường để bàn bạc các vấn đề của thôn.

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Để đạt được những kết quả đó, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí trưởng thôn ở khu dân cư. Họ là những người có uy tín, là tấm gương sáng cho mọi nhân dân học tập và noi theo, nhất là trong việc vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; Huy động sức mạnh nhân dân tham gia xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp giảm nghèo; Tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bênh, xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa; vận động thanh niên chấp hành nghiêm quy định về luật Nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy cao nhất vai trò của trưởng thôn, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ trưởng thôn có uy tín, kinh nghiệm; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ trưởng thôn với các chương trình, nội dung sát thực; Tiếp tục thực hiện các giải pháp về chế độ chính sách nhằm đảm bảo cuộc sống cho đội ngũ trưởng thôn.

Có thể khẳng định rằng vai trò đội ngũ trưởng thôn ở huyện Bình Giang nói chung, ở xã Bình Xuyên nói riêng ngày càng được nâng cao về uy tín, năng lực lãnh đạo hiệu quả công việc, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương.

Với quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy- UBND xã Bình Xuyên. Trong giai đoạn hiện nay xã đang trong quá trình phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Việc phát huy vai trò của trưởng thôn trong tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở thật sự là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế quản lý chặt chẽ, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của trưởng thôn....Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, vai trò của các đồng chí trưởng thôn để họ tự tin, xứng đáng là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong công cuộc cải cách hành chính, các hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2156
Trước & đúng hạn: 2156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 04:48:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BÌNH XUYÊN - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Thảnh  Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên 

Địa chỉ: UBND xã Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương 

Điện thoại: 0968708686

Email: phamvanthanh1973@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0